تغذیه ، نور و آب سه فاکتور اصلی هستند که بر کیفیت و کمیت محصول اثر میگذارد
تغذیه گیاهی بخش دوم
یتروژن

پر مصرف ترین عنصر مورد نیاز گیاه N2است.وعنصری پر تحرک یعنی علائم کمبود در برگهای پیر (برگهای پایینی )مشاهده میشود.

علائم کمبود:کمبود آن  به صورت کلروز برگی  قابل تشخیص است.

نقش نیتروژن در گیاه

1-افزایش رشد رویشی                                                                                                                                                

در درختان میوه تامین نیتروژن کافی است زیرا ممکن است موجب ریزش پیش از موعد برگها ویا در آخر فصل موجب میشود گیاه حساس به سرما شود

2- گلدهی و تشکیل میوه

با افزایش نیتروژن میزان گلدهی و در نهایت میوه دهی افزایش می یابدو کمبود نیتروزن سبب سال آوری میشود.و نیتروژ کافی سبب بهبود لقاح میشود.

نکتهک در درختان بارده افزایش نیتروژن سبب به تعویق افتادن گلدهی میشود یا اصطلاحا درخت دچار غرور میشود.

3- کیفیت میوه

اغب نیتروژن موجب بهبود صفات کمی (اندازه ، رنگ ،استحکام) میوه میگردد .

4- نقش ساختاری

نیتروژن در ساختار کلروفیل،اسیدآمینه ،اسید نوکلئیک و پروتینها وجوددارد.بخش عمده ایی از واکنشهای گیاه آنزیمی است که کمبود نیتروزن موجب توقف این واکنشها میشود.

عوامل تاثیرگذار در تامیین نیاز کودی نیتروژن:

1-واریته و رقم

2- پایه درختان

3- سن و قدرت رشد

4- تامین نیتروژن به وسیله  خاک

5- مدیرت خاک

روشهای کاربرد نیتروژن

1-      کاربرد خاکی

2-      مصرف کود همرا با آب آبیاری Fertigation

3-      کاربرد برگی

تاثیر متقابل ازت با سایر عناصر

افزایش مصرف کورهای ازتی کاهش غلظت فسفر، روی ،پتاسیم را سبب میشود در حالی که ازت در صورت مصرف به فرم سولفات امونیوم موجب جذب منگنز، آهن و مس میشود زیرا این کود سب اسیدی شدن خاخاک و افزایش حلالیت ریزمغذی ها میگردد.

کودهای نیتروژنه

1-نیترات آمونیوم :معروفترین کود نیتروژنه است و به فرم آمونیوم  و نیترات جذب میشود.و24 درصد نیتروژن قابل جذب دارد.

2-سولفات آمونیوم: از قدیمی ترین کود نیتروژنه استبه صورت سولفات و آمونیوم جذب میشود 21درصد نیتروژن قابل جذب دارد و 24 درص گوگرد دارد و بیشتر به عنوان یک کود گوگردی استفاده میشود.

3-اوره :پرمصرفترین و مهمترین منبع نیتروزن میباشد.نیتروزن قابل جذب آن 46درصد و به سرعت قابل جذب میباشد.

4-نیترات کلسیم: 15.5 درصد نیتوژن دارد و به سرعت آبشویی میشود.

 کارشناس ارشد باغبانی مهندس الهام خسروی راد

ورمی کمپوست ایثار

تاريخ ارسال: 1394/5/27

تعداد بازدید: 699

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |