تغذیه ، نور و آب سه فاکتور اصلی هستند که بر کیفیت و کمیت محصول اثر میگذارد

تغذیه ، نور و آب سه فاکتور اصلی هستند که بر کیفیت و کمیت محصول اثر میگذارد

نوروآب

نوروآب

کیفیت و کمیت ارزش محصول را تعیین میکنند

هزینه تولید و تقاضا بر ارزش محصول اثر میگذارد.

نور بر تغذیه اثر میگذارد

آب بر تغدیه اثر میگذارد زیزا گیاه در یک محیط آبگون میتواند عناصر را جذب کند.

آب بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده گیاهان را تشکیل میدهد که کمترین میزان آن در آوند چوبی و بیشترین مقدار آن در برگها و میوها است .تنها  5 تا 15 دصد گیاه را ماده خشک تشکیل میدهد که بخش عمده آن ترکیبات کربن دار، اسیدها و به ویژه سلولز و تنها2 تا 5/0 درصد وزن باقی مانده مربوط به عناصر غذایی است که عمدتا شامل نیتروزن ، پتاسیم ،کلسیم و منیزیم است.بدین منظور براب ارزیابی وضعیت تغذیه ایی گیاه از برگها و میوها استفاده میشود.

عوامل تاثیر گذار بر جذب عناصر غذاییباففف

1.مقدار رطوبت

2.الگوی رشد ونمو گیاه

3.بافت خاک

4.نحوه رشد و نمو گیاه

5.آگاهی از رشد گیاه

PH.6خاک ( رنج مناسب 5.5  تا 7 )

لازم بذ کر است که عناصر کم مصرف در PH اسیدی و عناصر پرمصرف در PH  نزدیک به خنثی

عناصر غذایی

تامیین وجذب و استفاده عناصر غذایی از محیط به ویزه هوا و خاک و استفاده از آنها درمتابولیسم و رشد گیاه به عنوان تغذیه یا nutritionتعریف میشود.

برخی عناصر غذایی ضروری هستند و دارای سه ویژگی میباشند :

1-به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده متابولیتهای گیاه هستند یا برای ساختن متابولیتهای گیاه ضروری هستند

2-کمبود یک عنصر ضروری گیاه را برای تکمیل چرخه زندگی ناتوان ساخته و موجب مرگ گیاه میشود

3-اثر عنصر اختصاصی است و عنصر دیگری جایگزین آن نمیشود

عناصر ضروری عبارتند از:

Zn,Mn,Fe, S, Ca, Mg,K, P, N, Si, Cu, B, Mo, Na, Cl, Co, C, o, H

که از بین این عناصر Na , Cl, CoوSiعمومیت ندارند.

بطور معمول عناصر ضروری را S-mg-Ca- k- P-N- H- o- Cمیشناسند

عناصر پرمصرفMacro element   یا Major:به مقدار زیاد در گیاه وجود دارندکه اغلب غلظت آنها بالای  1/0 است.

عناصر کم مصرف Micro elementیا Minor:از نظر اهمیت فرقی با عناصر پرمصرف ندارند فقط به مقدار کمی در گیاه وجود دارنددر حدود1 تا 1000ppm  در گیاه مورد نظ رهستند.

برای هر عنصر گیاهی دامنه ای از غلظت وجودارد:

    نقطه کفایت:جهت رشد و باربری وجود یک غلظت بحرانی حداقل ضروری اس این سطح را نقطه کفایت گویند

   کمبود:اگر غلظت یک عنصر به زیر نقطه کفایت نزول نماید وباربری گیاه بدون توجه به غلظت سایر عناصر کاهش پیدا میکند کمبود ان عنصر تلقی میشود.

  سمیت:بالاتر رفتن غلظت عنصر از نقطه ی حداکثر احتمال بروز مسمومیت وجو دارد.

گارشناس ارشد باغبانی مهندس الهام خسروی راد

ورمی کمپوست ایثار

تاريخ ارسال: 1394/5/27

تعداد بازدید: 734

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |